Obchodné podmienky www.Kaki.sk

....

O tom ako spracovávame Vaše osobné údaje sa dozviete TU >>

...

Zaplatením objednávky členstva v Kaki online kuchárke súhlasí Užívateľ s nižšie uvedenými podmienkami a zaväzuje sa dodržiavať pravidlá, ktoré sú v nich uvedené.

  1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Poskytovateľom služieb zdravého stravovania a životného štýlu na serveri www.hadzega.sk je spoločnosť HADŽEGA s.r.o. so sídlom Mierová 526/4, 049 32 Štítnik. IČO: 52 269 868 jednajúci v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Poskytovateľ“ / „Predávajúci“).

1.2 Užívateľ webu je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uhradila objednávku členstva v Kaki online kuchárke, poskytovanú zo strany Poskytovateľa (ďalej len „Užívateľ“ / „Kupujúci“)

  1. Predmet služby

2.1 Predmetom služby je právo Užívateľa na čerpanie členstva v Kaki online kuchárke, za účelom vzdelávania, v oblasti výživy a zdravého životného štýlu, ktoré sú ponúkané na serveri Poskytovateľa (ďalej „členstvo“).

...

  1. Rozsah služby

3.1 Uhradením ceny členstva získava Užívateľ právo pre prístup do zabezpečenej členskej sekcie Poskytovateľa, kde mu budú poskytnuté informácie za účelom vzdelávania v oblasti výživy a zdravého životného štýlu.

3.2 Informácie, ktoré sú súčasťou programu majú vzdelávací charakter a nenahrádzajú liečbu ani lekárske ošetrenie. Informácie nie sú poskytované za účelom individuálneho poradenstva, ktoré berie v úvahu špecifický zdravotný stav Užívateľa.

3.3 Užívateľ berie na vedomie, že ak trpí na určitú chorobu alebo užíva akékoľvek lieky, mal (a) by sa o využívaní tohto členstva poradiť so svojím lekárom a riadiť sa jeho pokynmi.

3.3 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za spôsobenie prípadnej zdravotnej újmy Užívateľa, pretože členstvo neposkytuje individuálne poradenstvo, za účelom dosiahnutia individuálne stanoveného cieľa Užívateľa.

3.4 Poskytovateľ zodpovedá za poskytovanie služieb na odbornej úrovni a na základe aktuálnych vedeckých poznatkov. Nezaručuje však, že Užívateľ dosiahne svojich cieľov, ktoré ho motivovali k účasti v programe, nakoľko obsah členstva bol vytvorený za účelom vzdelávania v oblasti výživy a zdravého životného štýlu a nie za účelom individuálneho poradenstva.

...

  1. Práva a povinnosti Užívateľa

4.1 Užívateľ je povinný uhradiť cenu členstva, ktorá je stanovená na webových stránkach Poskytovateľa a to bezhotovostne (buď na základe platby online platobnou kartou, online bankovým prevodom alebo klasickým bankovým prevodom).

4.2 Užívateľ má právo využívať objednané členstvo, počas časovej dĺžky jeho trvania.

4.3 Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať pravidlá uvedené v článku 11 – Ochrana autorských práv.

  1. Objednávka

5.1 Kupujúci prehlasuje, že sa na serveri Poskytovateľa zoznámil so všetkými informáciami týkajúcimi sa objednávky. Kupujúci objednáva predmet kúpi vyplnením elektronického formulára objednávky prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je právne záväzná a Kupujúcemu a Predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Znamená to, že Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu predmet kúpi členstvo a Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke Poskytovateľa a, že s týmito podmienkami súhlasí. Tieto obchodné podmienky, ktoré sú zároveň zverejnené na webových stránkach Predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzavretá vyplnením a odoslaním objednávky.

  1. Kúpna cena, daňový doklad

6.1 V objednávkovom formulári na webovej adrese Poskytovateľa, Kupujúci nájde všetky ceny členstva. Ceny sú uvedené, ako konečné. Predávajúci nie je plátcom DPH.

6.2 Daňový doklad

Daňový doklad  bude Kupujúcemu vystavený na základe uhradenej zálohovej faktúry. Daňový doklad slúži ako doklad o zakúpení členstva.

  1. Spôsob a forma platby

7.1 Spôsob platby
Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

7.2 Možnosti platieb
a) Online platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.

b) Bankovým prevodom: Slovenská sporiteľňa, UniCredit Bank, ČSOB, Tatrabanka a ďalšie.

7.3 Forma platby
Platbu je možné vykonať jednorázovo na vybrané časové obdobie členstva alebo formou opakovaných, mesačných úhrad členstva na dlhodobé vybrané časové obdobie.

8. Garancia vrátenia peňazí

8.1 Za svoje produkty HADŽEGA s.r.o. ručia zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí.

8.2 Pri objednávaní členstva v Kaki online kuchárke má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu a to v nasledujúcich lehotách:

Program členstvo v Kaki online kuchárke najneskôr do 30 dní od zakúpenia členstva v Kaki online kuchárke.

Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na email: info@kaki.sk s prehlásením, že Kupujúci od zmluvy odstupuje a to s priložením kópie faktúry. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene členstva. Čiastka bude Kupujúcemu vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená späť bankovým prevodom. Po odstúpení od zmluvy je Kupujúcemu odobraná možnosť pokračovať v čerpaní členstva v Kaki online kuchárke.

8.3 Prípadné reklamácie alebo námietky môže Kupujúci kedykoľvek vzniesť elektronickou formou prostredníctvom emailu info@kaki.sk. Pre podanie reklamácie či námietky, nie je predpísaný zvláštny formulár. Z vyjadrenia Kupujúceho musí iba vždy vyplývať dôvod jeho reklamácie či námietky a forma akou vybavenie reklamácie požaduje. O podanej reklamácii či námietke, rozhodne Poskytovateľ najneskôr do 30 dní od jej obdržania, s tým, že Užívateľ o tom bude vyrozumený emailom a v prípade, že Poskytovateľ Užívateľovi úplne nevyhovie, svoje rozhodnutie odôvodní.

9. Práva a povinnosti Poskytovateľa

9.1 Poskytovateľ má povinnosť vytvoriť Užívateľovi prístup do Kaki online kuchárky v elektronickej forme najneskôr do 2 dní po zaplatení členstva.

9.2 Poskytovateľ má právo predčasne ukončiť členstvo Užívateľa v Kaki online kuchárke a to bez náhrady, za predpokladu, že Užívateľ porušil niektorý z bodov v článku 10, týchto obchodných podmienok.

9.3 Objednaním programu Užívateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súvislosti s poskytovaním objednaných služieb. Za účelom vedenia evidencie klientov je Poskytovateľ oprávnený spracovať meno a priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo, email a ďalšie kontaktné údaje. Osobné údaje je poskytovateľ oprávnený spracovávať po celý čas, kedy Užívateľovi poskytuje službu. Poskytovateľ je oprávnený použiť v anonymnej podobe, osobné údaje, ktoré Užívateľ v členskej sekcii Kaki online kuchárky zverejnil (napr. vek, telesná hmotnosť, telesná výška atď.) na vzdelávacie účely, napr. ako inšpiráciu pre ostatných užívateľov, formou vzdelávacích článkov, prednášok či videií. Užívateľ berie na vedomie, že poskytovanie všetkých osobných údajov je dobrovoľné, je však podmienkou riadneho poskytovania objednaných služieb. Poskytovateľ je oprávnený spracovať osobné údaje Užívateľa sám, prostredníctvom spoločnosti HADŽEGA s.r.o., IČO: 52 269 868, so sídlom Štítnik, Mierová 526/4, PSČ: 049 32. Užívateľa vyslovuje súhlas so zasielaním informačných e-mailov a tlačovín v súvislosti s predmetom objednaných služieb (novinky, pozvánky, zvýhodnené ponuky atď.) Na elektronickú adresu, ktorú Užívateľ Poskytovateľovi poskytol (a), a to po dobu uchovávania jeho osobných údajov. Informačné e-maily a tlačoviny je Užívateľovi oprávnená zasielať ktorákoľvek osoba, ktorá je oprávnená spracovať jeho osobné údaje. Užívateľ je oprávnený (a) súhlas so zasielaním informačných e-mailov kedykoľvek odvolať, písomným oznámením Poskytovateľovi alebo iným spôsobom ustanoveným zákonom.

9.4 Poskytovateľ sa zaväzuje chrániť všetky citlivé informácie, ktoré Užívateľ v členskej sekcii Kaki online kuchárky zverejnil. Žiadne informácie, ktoré Užívateľ v členskej sekcii zverejní, nebudú poskytnuté tretím stranám (s výnimkou obchodných partnerov, ktorí spracovávajú niektoré údaje Užívateľa pre plnohodnotné poskytnutie služieb a na vyžiadanie štátnych orgánov Slovenskej republiky za účelom oprávneného záujmu).

9.5 Užívateľ nemá v prípade úplného alebo čiastočného nevyčerpania členstva v Kaki online kuchárke, nárok na vrátenie ceny členstva za minulý čas, kedy zakúpené členstvo nevyužíval.

9.6 Užívateľ nemá v prípade výpadku serveru žiadny nárok na finančnú kompenzáciu alebo vrátenie zaplateného poplatku. Poskytovateľ je povinný vynaložiť nevyhnutné úsilie na odstránenie technických problémov serveru a to v čo najkratšom čase.

10. Ochrana autorských práv a dobrého mena Poskytovateľa       

10.1 Členská sekcia Kaki online kuchárky je autorským dielom Poskytovateľa a ten neposkytuje Užívateľovi právo šíriť dielo ďalej akýmikoľvek cestami elektronickej, či inej komunikácie alebo ich akýmikoľvek iným spôsobom zverejňovať alebo poskytovať tretím osobám.

10.2 Užívateľ sa zaväzuje neposkytovať tretím osobám žiadne materiály, ktoré získal v členskej sekcii Kaki online kuchárky a boli mu tak poskytnuté zo strany Poskytovateľa.

10.3 V prípade preukázaného porušenia tohto článku 10 zaplatí Užívateľ Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 6 000 €.

10.4 Užívateľ sa zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek správania, ktoré by mohlo ohroziť dobré meno Poskytovateľa, najmä zverejňovať nepravdivé informácie či neobjektívne hodnotenie jeho služieb. Užívateľ sa ďalej zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek nekalo súťažného jednania, a to vrátane odradzovania záujemcov o zakúpenie programu. V prípade nedodržania tejto povinnosti zaplatí Užívateľ Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000 €.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 V zmysle zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov Užívateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ uchováva vo svojej databáze údaje vložené Užívateľom pri objednávke programu a počas trvania členstva v Kaki online kuchárke a že je oprávnený tieto údaje spracovávať pre účely obchodných vzťahov s Užívateľom a neposkytovať ich tretím osobám. Tento súhlas sa udeľuje po celú dobu trvania obchodného vzťahu s Poskytovateľom, keď nestanoví zvláštny zákon dlhšiu lehotu. Užívateľ berie na vedomie, že jeho práva sú zakotvené v § 12 a § 21 zákona o ochrane osobných údajov.

11.2 Sú alebo keď budú jednotlivé ustanovenia týchto zmluvných podmienok neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia v platnosti. Takto vzniknutá medzera bude nahradená úpravou zodpovedajúcou účelu a zmyslu týchto podmienok.

11.3 Tieto podmienky a vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa riadi právom Slovenskej republiky.

11.4 Akákoľvek komunikácia medzi Poskytovateľom a Užívateľom prebieha formou elektronickou pošty (emailu).

11.5 Tieto podmienky užívania nadobúdajú účinnosť 7.12.2022. Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky užívania kedykoľvek zmeniť a Užívateľ o tom bude vyrozumený najmenej s mesačným predstihom pred nadobudnutím zmeny účinnosti podmienok užívania a bude mu daná možnosť zmluvu s Poskytovateľom z tohto dôvodu zrušiť.

Ďakujeme za dôveru