Opakované platby www.Kaki.sk

....

Nebaví vás dávať pozor na prijaté faktúry a stále dookola vypĺňať platobné údaje pri úhrade?
S opakovanými platbami to už robiť nemusíte.

Ušetríte si zbytočnú administratívu a vyhnete sa chybám pri zadávaní platobných údajov. Váš účet v Kaki online kuchárke bude stále funkčný a to bez toho, aby ste si museli dávať pozor na vypršanie členstva. Opakované platby vás navyše k ničomu nezaväzujú, môžete ich kedykoľvek ukončiť.

ZÁKLADNÉ POJMY

 • Predajcom je spoločnosť HADŽEGA s.r.o. so sídlom Mierová 526/4, 049 32 Štítnik, IČO: 52 269 868, neplátca DPH.
 • Zákazníkom je osoba čerpajúca služby dodávané predajcom.
 • Službou rozumieme členstvo v Kaki online kuchárke (v cene uvedenej v objednávke alebo na vystavenej faktúre).
 • Opakovanými platbami rozumieme platby za služby automaticky strhávané z platobnej karty zákazníka.

PRAVIDLÁ OPAKOVANÝCH PLATIEB ZA KAKI ONLINE KUCHÁRKU

 • S týmito pravidlami opakovaným platieb je zákazník zoznámený v objednávke služby, poprípade v emaily s faktúrou za zakúpenú službu.
 • Zaplatením služby platobnou kartou dáva zákazník súhlas k autorizácii použitej karty pre automatické strhávanie platieb za objednané služby v ďalších obdobiach.
 • Súhlas zákazníka s opakovanými platbami trvá po dobu čerpania služby alebo kým nedôjde k ukončeniu opakovaných platieb na žiadosť zákazníka.
 • Automaticky strhávaná čiastka a perióda opakovaných platieb zodpovedá cene a obdobiu zakúpenej služby. Keď dôjde k zmene parametru služby (napr. cena členstva a jeho obdobie), budú automaticky zmenené taktiež parametre opakovaných platieb (cena služby a perióda platby) a to zodpovedajúcim spôsobom.
 • 7 dní pred každým automatickým strhnutím platby z karty bude zákazník emailom informovaný o objednanej službe, jej cene a termíne strhnutia platby. Súčasťou emailu bude faktúra za objednanú službu.
 • Po kažom automatickom strhnutí platby bude zákazník o vykonanej platbe informovaný emailom, ktorého súčasťou bude zaplatená faktúra za zakúpenú službu.
 • V prípade neúspešného strhnutia platby z karty, bude zákazníkovi zaslaný email o tom, že platba neprebehla a pokyny, ako v tejto situácii postupovať. A to najmä ako uhradiť faktúru iným spôsobom, aby nedošlo k neočakávanému obmedzeniu služby.
 • Zákazník môže pre opakované platby autorizovať inú platobnú kartu, ako ktorá bola používana do tej doby (napr. v situácii, kedy dôjde k expirácii karty). To vykoná tak, že vystavenú faktúru zaplatí inou platobnou kartou ešte pred automatickým strhnutím platby z pôvodnej karty. Karta použitá pri tejto platbe bude autorizovaná pre opakované platby namiesto pôvodnej karty.
 • Zákazník môže opakované platby kedykoľvek ukončiť a to buď priamo v členskej sekcii Kaki online kuchárky alebo kontaktovaním zákazníckej podpory predajcu (emailom na adrese info@kaki.sk alebo telefonicky na čísle +421 908 405 932).
 • Opakované platby sú technicky zaisťované platobnou bránou spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje technológiu bezpečného zpracovania online platieb. Všetky platobné údaje sú spracované pomocou šifrovaného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

Ďakujeme za dôveru